Navigácia

Plán práce Žiackej školskej rady na rok 2017/2018 Zástupcovia jednotlivých tried 2017/2018 Štatút žiackej školskej rady SÚŤAŽ  O NAJKRAJŠIU TRIEDU

Žiacka školská rada

Plán práce Žiackej školskej rady na rok 2017/2018

 

Vítame ťa na stránkach Žiackej školskej rady v ZŠ, Ul. sv. Michala 42 v Leviciach. Žiacka školská rada je samospávna skupina detí, ktorí ako zástupcovia svojich spolužiakov vyjadrujú ich názory a záujmy na pôde parlamentu, predkladajú návrhy na nové aktivity v škole a  hľadajú riešenia aktuálnych problémov. Náš plán práce na na školský rok 2017/2018:

SEPTEMBER 

Úvodné zasadnutie žiackej školskej rady. Voľba výboru žiackej školskej rady : Predsedu,  dvoch podpredsedov, dokumentátora, zberového referenta v tajných voľbách.  Oboznámenie členov s celoročným plánom práce parlamentu na šk. rok 2017/2018 a jeho schválenie. Oboznámenie členov parlamentu so Štatútom parlamentu a jeho schválenie Aktualizácia parlamentnej nástenky - Jesenná výzdoba. Návrh členov bodovacej komisie.

Úlohy na mesiac september: termín plnenia úlohy: stály

  • Každá trieda musí mať 3 živé kvety, nástenka s triednou samosprávou, aktuálna nástenka s ročnými obdobiami a šk. akciami .SMETI  PREČ – čistota  a úprava tried. Vyhlásenie súťaže: „ o NAJ  TRIEDU “ v školskom roku 2017/2018 ( súťaž bude prebiehať celoročne, hodnotíme: nástenky, úpravu triedy, dochádzku do šk. parlamentu a zbery. Možnosť vyhrať finančnú odmenu pre triedu – 100 € - 1.  miesto, 2. miesto 60 € a 3.  miesto 30 € . Bodovanie úloh  bude prebiehať na konci každého mesiaca.
  • Informačná nástenka školského parlamentu bude aktualizovaná po každom stretnutí.
  • - Založenie skrinky, do ktorej môžu žiaci písať svoje pripomienky, nápady i problémy, žiacka rada sa  nimi bude zaoberať na svojich zasadnutiach

OKTÓBER 

Stretnutie členov žiackej školskej rady– Scary Halloween: ŽŠR zrealizuje  Halloweenske aktivity v škole aj mimo školy : 27.10. 2017.

Pripravenie aktivít žiackej rady – z príležitosti prvého projektového stretnutia partnerských krajín na pôde našej školy

 Riešenie aktuálnych problémov a požiadaviek PASOVANIE  PRVÁKOV – pomoc šk. parlamentu. Spolupráca žiackej šk. rady s akciami a aktivitami ŠKD,. Otvorenie požičovne pomôcok v spolupráci s p. uč. Šuthovou.

NOVEMBER 

8 11.  Príchod partnerov projektu Erasmus na Slovensko, Aktivity žiackej rady

Zasadnutie žiackej rady - Príprava akcie: „ Mikuláš na našej škole „   Zimná a vianočná výzdoba.  Riešenie aktuálnych problémov a požiadaviek, prípravy na vianočné trhy v škole, a vianočné trhy MÚ Levice, trieda dostane za každý výrobok, ktorý venuje na vianočné trhy 1 bod.

DECEMBER 

Zasadnutie žiackej rady „Mikuláš na našej škole“ – Sviatok sv. Mikuláša, patróna detí. Realizovanie vianočných trhov, triedne večierky.

Christmas jumper day: v spolupráci s PK CUJ zrealizovať zbierku pre útulok v Leviciach, predávanie vareného punchu, dobrovoľný príspevok pre útulok v Leviciach, žiaci podporia charitatívny deň oblečením sa do pulóvra s vianočným motívom.- 15. 12. Piatok 2017

JANUÁR 

Zasadnutie žiackej rady: Vyhodnotenie činnosti za I. polrok  -  Príprava Valentínskej pošty. Riešenie aktuálnych problémov a požiadaviek.

FEBRUÁR

Zasadnutie žiackej rady: 14.2. Valentínska pošta – Napíš tomu, koho chceš potešiť, valentínsky trh: srdiečka, lízatka, perníky, obálky.  . Riešenie aktuálnych problémov a požiadaviek

MAREC 

Zasadnutie žiackej rady, burza kníh a hračiek

APRÍL 

Zasadnutie  žiackej rady, DEŇ  ZEME – aktivity zamerané na skrášlenie nášho okolia a na ochranu našej Zeme- označenie stromov našej školy informačnými tabuľkami s názvami stromov a krátkym popisom. Riešenie aktuálnych problémov a požiadaviek  Veľká noc – zábavné aktivity v spolupráci s PK CUJ. V našej škole  chceme podporovať zdravie našich žiakov a preto sa 7. 4. Chceme zapojiť do Dňa  zdravej výživy: Každá trieda vyrobí plagát na triednickej hodine , kde spíše čo všetko robia žiaci pre svoje zdravie. Najlepší plagát získava odmenu.

MÁJ 

 Majáles spojený s opekačkou pre žiakov druhého stupňa. Zasadnutie žiackej rady. Riešenie aktuálnych problémov a požiadaviek 

JÚN 

MDD  - športové súťaže. Vyhodnotenie súťaže o najlepšiu triedu.   Záverečné zasadnutie žiackej rady – vyhodnotenie činnosti 

     Predkladaný plán činnosti žiackej školskej rady na rok 2017/2018 je orientačný, počas školského roka budeme diskutovať, hľadať riešenia a realizovať nápravu pri porušovaní najvypuklejších problémoch týkajúcich sa disciplíny, ochrany školského majetku a kultúry správania jednotlivcov. Zároveň budeme dopĺňať akcie a nápady podľa požiadaviek žiakov školy. 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola
    Ulica sv. Michala 42, 93401 Levice
  • sekretariát: 036/6312515
    školská jedáleň: 036/6336630

Fotogaléria

PARTNERI