• Efektívnejšie štúdium

    •  

      

     Operačný program Ľudské zdroje

     Názov projektu: Efektívnejšie štúdium

     Kód výzvy:   OPLZ-PO1/2016/DOP/1.1.1-01

     Posledné roky sledujeme nárast počtu žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ŠVVP) a zo sociálne znevýhodneného prostredia (SZP), ktorí pre svoj vývin a úspešné zvládnutie výchovnovzdelávacieho procesu potrebujú pomoc odborníkov priamo na vyučovaní. Pre základnú školu je nevyhnutná prítomnosť týchto odborníkov vo forme asistentov učiteľov a sociálneho pedagóga vzhľadom na potreby žiakov so ŠVVP a SZP s cieľom zlepšiť ich školské výsledky a vytvárať vhodné podmienky pre ich vzdelávanie s dôrazom na uplatňovanie rovnakého prístupu k vzdelávaniu. Našu školu navštevujú žiaci rómskeho pôvodu - žiaci so znevýhodnením vyplývajúcich so SZP, preto sme sa stali súčasťou projektu, ktorého cieľom je vytvorenie nových pracovných miest inkluzívneho tímu.  Zabezpečíme tak pomoc a rovnosť šancí pre žiakov s autizmom , žiakov s poruchami aktivity a pozornosti, žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou a inými poruchami učenia a správania..

     Stručný popis projektu: Cieľom nášho projektu „Efektívnejšie štúdium“ je zlepšiť študijné výsledky žiakov ohrozených školským neúspechom z dôvodu problémov v učení, správaní, alebo zo zdravotných dôvodov. Tento cieľ priamo nadväzuje na špecifický cieľ: 1.1.1 Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov. Hlavné aktivity projektu:

     1.) vytvorenie 5 pracovných úväzkov pre asistenta učiteľa

     2.) vytvorenie 1 pracovného úväzku pre sociálneho pedagóga

     Cieľ sa bude realizovať pomocou hlavných aktivít, ktoré priamo prispievajú k vyrovnávaniu znevýhodnenia žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a žiakov so sociálne znevýhodneného prostredia a zabezpečia rovnosť príležitostí vo výchovno-vzdelávacom procese. Hlavnou aktivitou projektu je zameranie sa na činnosť asistentov učiteľa, ktorí sú neoddeliteľnou súčasťou výchovnovzdelávacieho procesu. Asistent učiteľa je pridelený k žiakom so ŠVVP, ktorých diagnózy si to osobitne vyžadujú. Aktivity asistenta sú zamerané na bezprostrednú pomoc a spoluprácu s učiteľom v triede, uľahčovanie adaptácie dieťaťa a pomoc pri prekonávaní bariér. Druhá hlavná aktivita bude zameraná na činnosť sociálneho pedagóga. Sociálny pedagóg plní úlohy sociálnej výchovy, podpory prosociálneho, etického správania, sociálno-pedagogickej diagnostiky prostredia a vzťahov, sociálno-pedagogického poradenstva, prevencie sociálno-patologických javov a reedukácie správania. Cieľom a výstupom hlavných aktivít bude zlepšenie školských výsledkov, ktoré sa budú po ukončení programu overovať hodnotením žiakov. Pre realizáciu projektu  škola disponuje dostatočným a adekvátnym materiálno-technickým zabezpečením. Všetky pracovné pozície sú obsadené od 8.1. 2018.