• Športová príprava

        • Športová príprava sa začína v našej škole už od 1. stupňa a je súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu. Je dôležité, že sa rodič rozhodne správne a záleží mu na zdravotnom stave a zdravotnej kondícii svojho dieťaťa. Vyučovanie v športovej triede so zameraním na futbal chlapcov a volejbal dievčat sa realizuje nielen na 2. stupni, ale so športovou prípravou začíname už aj na 1. stupni. Do športových tried sa prijímajú športovo talentovaní žiaci a žiačky na základe výsledkov overenia alebo pozorovania talentu aj v štvrtom ročníku alebo priebežne vo vyšších ročníkoch. V jednotlivých školských rokoch sa už tradične v škole otvára v 5. ročníku rozšírené vyučovanie - športové triedy so zameraním na futbal chlapcov a volejbal dievčat. Zriaďovanie športových tried je v súlade s platnou školskou legislatívou. V jednotlivých ročníkoch je zriadená jedna trieda, v ktorej sú zaradení spoločne chlapci i dievčatá. Predpokladom zaradenia a napredovania je úspešné zvládnutie všeobecných motorických testov, ktorými diagnostikujeme všeobecnú pohybovú výkonnosť (napr. beh na 60 m, beh na 600 m, skok do diaľky z miesta, hod kriketovou loptičkou...) Rodičia žiakov, zaradených do športových tried, sú pravidelne pozvaní do školy, kde ich informujeme o forme štúdia, o učebných plánoch i nadväznosti na štúdium v strednej škole. Športové triedy majú v osnovách v rámci doobedňajšieho vyučovania zvýšený počet hodín športovej prípravy o 2 hodiny. V popoludňajších hodinách trénujú min. 2 x do týždňa po 1,5 hod. Okrem klubových súťaží reprezentujú dievčatá a chlapci aj školu – majstrovstvá obvodu, kraja, SR, ale aj na turnajoch medzinárodnej úrovne. Ak má žiak/žiačka kladný vzťah k športu, k pohybu, dobrý zdravotný stav a zvládne základné testy, je predpoklad vytvárania vhodných podmienok úspešného športového pôsobenia.