• ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ

    •      V školskom roku 2018/2019 je otvorených 7 oddelení ŠKD. Počet detí v ŠKD sa môže v priebehu školského roku meniť. Prevádzka je zabezpečená  dopoludnia od 6,00 hod. do 7,45 hod. a popoludní od 11,40 do 17,00 hod., v stredu do 17,30 hod. Mesačný poplatok na jedno dieťa je 10,-€. Rodič je povinný uhradiť poplatok bezhotovostným prevodom (viď poplatky ŠKD) najneskôr do 15. dňa v mesiaci, aj na niekoľko mesiacov naraz. Jedno oddelenie tvorí najmenej 12 detí. ŠKD môže byť v prevádzke aj počas hlavných a vedľajších prázdnin, ak je splnený stanovený počet prihlásených detí.

      

     Prijímanie detí do školského klubu detí

     1. Školský klub detí ( ďalej len ŠKD ) je určený pre žiakov plniacich si povinnú školskú dochádzku v základnej škole.
     2. ŠKD  je podľa § 113 zákona č. 245/2008 Z. z. školským výchovno – vzdelávacím zariadením. ŠKD je súčasťou školy a zabezpečuje:
     • činnosti podľa výchovného programu školského zariadenia,
     • prípravu na vyučovanie,
     • oddych v čase mimo vyučovania a v čase školských prázdnin.
     1. ŠKD  sa člení na oddelenia spravidla podľa veku detí. 
     2. Počet detí v oddelení ŠKD určí riaditeľ školy, pri dodržaní požiadaviek podľa osobitného predpisu vo vyhláške č. 527/2007 Z. z., zákon č. 124/2006 Z. z. o BOZP. 
     3. Dieťa je prijaté do ŠKD na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu dieťaťa o prijatie do ŠKD. Žiadosť o prijatie dieťaťa do ŠKD detí podáva zákonný zástupca dieťaťa spravidla s prijatím žiaka do školy (žiak nastupujúci do 1. ročníka, novoprijatý žiak, resp. žiak, ktorý ešte počas návštevy školy nenavštevoval ŠKD). 
     4. Písomnú žiadosť/prihlášku o prijatie dieťaťa do ŠKD a zápisný lístok žiakov 1. ročníka, novoprijatých žiakov do školy a žiakov, ktorí ešte počas návštevy školy nenavštevovali ŠKD, je potrebné odovzdať bezpodmienečne  počas prvých troch pracovných dní septembra riaditeľovi školy prostredníctvom triedneho učiteľa. 
     5. Na prijatie dieťaťa do ŠKD je potrebný súhlas riaditeľa školy, ktorý vydá písomné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa do ŠKD a oboznámi zákonného zástupcu  dieťaťa so svojim rozhodnutím o prijatí alebo neprijatí dieťaťa do ŠKD v písomnom oznámení. 
     6. Predbežný zápis detí do ŠKD na nový školský rok sa koná spravidla v mesiaci máj predchádzajúceho školského roka a pri zápise detí do 1. ročníka, prípadne nultého ročníka ZŠ. Zápisný lístok dieťaťa do ŠKD, ktoré už v minulosti navštevovalo ŠKD, na aktuálny školský rok je potrebné odovzdať bezpodmienečne počas prvých troch pracovných dní septembra riaditeľovi školy prostredníctvom triedneho učiteľa. Po tomto termíne už dieťa nemusí byť prijaté do ŠKD. 
     7. Prijímanie detí do ŠKD v inom termíne povoľuje (nepovoľuje) výlučne riaditeľ školy.

      

     Zmeny v dochádzke dieťaťa do školského klubu detí

     Odhlásenie dieťaťa zo školského klubu detí

     1. Zákonný zástupca dieťaťa má právo prerušiť dochádzku dieťaťa v ŠKD alebo odhlásiť svoje dieťa z dochádzky do ŠKD aj v priebehu školského roka. Prerušenie alebo odhlásenie musí byť zrealizované písomnou formou - žiadosťou o prerušenie alebo žiadosťou o odhlásenie  u vedúcej ŠKD. Prerušenie alebo ukončenie dochádzky do ŠKD sa uskutoční vždy k 1. dňu nasledujúceho mesiaca po podaní žiadosti o prerušenie alebo žiadosti o odhlásenie. 
     2. Zákonný zástupca je povinný písomne oznámiť odchýlky v dennej dochádzke – každú jednorazovú zmenu pobytu dieťaťa v ŠKD. 


     Vylúčenie dieťaťa zo školského klubu detí

     Riaditeľ školy má možnosť vylúčiť dieťa zo ŠKD, ak dieťa opakovane poruší školský poriadok. Zákonný zástupca je o tejto možnosti informovaný pri prijímaní dieťaťa do ŠKD.

      

     Vnútorný poriadok Školského klubu detí

     1. ŠKD je v prevádzke spravidla celý školský rok, okrem dní pracovného pokoja a štátnych sviatkov.
     2. Počas školských prázdnin je prevádzka ŠKD zabezpečená po dohode s riaditeľom školy a zabezpečení školského stravovania, ak sa prihlási najmenej 15 detí.
     3. Rodič prihlasuje svoje dieťa do ŠKD na základe písomného prehlásenia. Na zápisnom lístku svojím podpisom potvrdí hodinu a spôsob odchodu svojho dieťaťa z ŠKD. Prípadné zmeny oznamuje rodič písomne vychovávateľke.
     4. Rodič je povinný uhradiť mesačný poplatok za ŠKD (t. č. je mesačný poplatok 3,31,-€) p. vychovávateľke najneskôr do 15. v mesiaci. Rodič má možnosť zaplatiť poplatok aj za niekoľko mesiacov naraz (dodržať kalendárny rok IX.- XII. a I.- VI.) ŠKD sa riadi rozvrhom dňa.
     5. Deti sú zaradené do oddelení podľa veku a triedy.
     6. Výchovno–vzdelávacia činnosť ŠKD je zameraná na činnosť oddychovú a rekreačnú, záujmovú, prípravu na vyučovanie, samoobslužnú a spoločensky prospešnú.
     7. Súčasťou výchovno–vzdelávacej činnosti je aj stravovanie žiakov. Stravné lístky zabezpečujú rodičia v zmysle pokynov vedúcej ŠJ – posledné 3 dni v mesiaci.
     8. Pre činnosť ŠKD sú využívané aj špeciálne učebne, telocvične, ihriská a iné objekty školy, v ktorých deti dodržujú vnútorný poriadok školy.
     9. Dochádzka žiaka, ktorý je do ŠKD prihlásený je povinná, Každú zmenu je rodič povinný ohlásiť písomne.
     10. Opustiť ŠKD bez vedomia vychovávateľky je neprípustné.
     11. Aby sa nenarušovala činnosť, žiak môže byť,( ak to nie je na zápisnom lístku uvedené) uvoľnený z ŠKD len na základe písomného požiadania rodičov. Musí tam byť uvedený dátum, čas odchodu a podpis rodiča. Inak je odchod od 15.00 hod. do 16.30 hod. v intervaloch: 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 a 17.00 hod.
     12. Žiak, ktorý bez ospravedlnenia vynechá dochádzku 7 za sebou nasledujúcich dní, alebo 12 dní v mesiaci sa vyradí z dochádzky.
     13. Za príchod dieťaťa do ranného klubu detí, ktorý je v prevádzke od 6.10 do 7.45 hod., zodpovedajú rodičia.
     14. Za bezpečnosť žiakov počas celého pobytu v ŠKD zodpovedá vychovávateľka.
     15. Žiaci sú povinní rešpektovať a splniť príkazy vychovávateľky.
     16. Ak sú vytvorené oddelenia z viacerých tried, zabezpečuje prechod žiakov do ŠKD učiteľ, ktorý mal poslednú vyučovaciu hodinu v triede.
     17. Za žiaka, ktorý na vyučovaní bol, ale vychovávateľka ho neprebrala od vyučujúceho, vychovávateľka nezodpovedá.
     18. Počas konania popoludňajšieho vyučovania, krúžkov a náboženstva si vyučujúci preberajú deti od vychovávateľky do svojej zodpovednosti a po skončení odovzdávajú vychovávateľke, alebo podľa dohody s rodičom uvoľňujú dieťa domov.
     19. Pri hrách a iných činnostiach je vychovávateľka povinná poučiť žiakov o bezpečnosti.
     20. Pri činnostiach organizovaných mimo objektu školy nemožno zveriť jednej vychovávateľke viac ako 25 žiakov.
     21. Nosenie drahých a nebezpečných predmetov do ŠKD je zakázané. Za donesené osobné hračky nezodpovedá vychovávateľka ani ZŠ.
     22. Topánky a vrchné šatstvo si žiaci odkladajú na určené miesto. Veci, ktoré možno zameniť musia byť označené (topánky, svetre, vetrovky,....stravné lístky,...)
     23. Straty z uzavretých priestorov v ŠKD u poisteného žiaka vybavuje vychovávateľka v spolupráci s rodičmi a vedením školy.
     24. Ak vychovávateľka zistí u žiaka nevoľnosť, teplotu upovedomí o tom rodičov.
     25. Za hry, knihy, hračky a iné pomôcky zodpovedá kolektív žiakov, ktorému boli pridelené. Za úmyselné poškodenie zaplatí náhradu škody žiak, ktorý ju spôsobil.
     26. Po predložení dokladov o sociálnej odkázanosti môže riaditeľ školy rozhodnúť o znížení alebo odpustení poplatku.
     27. Pokiaľ rodič neuhradí stanovený poplatok za pobyt žiaka v ŠKD a boli využité všetky primerané dostupné spôsoby zabezpečenia úhrady, rozhodne vedenie školy a ŠKD o vyradení z klubu.
     28. Neprispôsobivý žiak, u ktorého sa opakovane aj napriek preukázanému pohovoru so zákonným zástupcom vyskytujú problémy v správaní, môže byť na návrh vychovávateľky, riaditeľom školy vylúčený zo školského klubu.