• Základné informácie o projekte

      • Cieľom projektu je v zmysle školského vzdelávacieho programu, kde jedným zo základných pilierov je ekológia a environmentálna výchova, formovať a rozvíjať také osobnostné kvality žiakov, ktoré ich uschopnia chrániť a zlepšovať životné prostredie. Tieto ciele chceme dosiahnuť v prvom rade skultúrnením a vybudovaním kvalitných životných podmienok v našej škole. Konkrétnym cieľom našich aktivít je zanedbaná plocha v areáli školy, z ktorej by sme chceli vybudovať ekoučebňu, v okolí ktorej by sme spolu s deťmi a vyučujúcimi biológie a ekológie založili biozáhradu, v ktorej by sme pestovali úžitkové, liečivé a okrasné rastliny, využívajúc ich vzájomné pozitívne vzťahy. Okrem funkcie botanickej učebne by sme túto obnovenú časť areálu využívali na rôzne zaujímavé besedy, výučbu iných vyučovacích predmetov, ale i na oddych a relax.