• Školský špeciálny pedagóg

    • Okienko školskej špeciálnej pedagogičky

             V priebehu školského  roka  pracujeme v našej škole so žiakmi s poruchami učenia, ktorí sú zaradení do pravidelnej starostlivosti školskej špeciálnej pedagogičky.

              Starostlivosť venujeme žiakom 1. – 9. ročníka, ktorí majú najväčšie ťažkosti a problémy v súvislosti s plnením školských zručností, ako sú čítanie, písanie, gramatika, matematika, jazyky, slabé sústredenie na činnosti vyplývajúce zo školských povinností a podobne. Pri našej práci vychádzame zo záverov z vyšetrení psychologičiek a špeciálnych pedagogičiek, pracujeme so žiakmi, ktorým tieto poradenské zariadenia po diagnostických vyšetreniach vydali písomné vyjadrenie, diagnostikovali a odporučili pracovať so školskou špeciálnou pedagogičkou. Okrem toho, že žiakom zabezpečujeme špeciálno-pedagogický servis, dbáme o vytvorenie sociálneho prostredia, založeného na vzájomnej tolerancii, rešpektovaní a spolupatričnosti. Talentovaným žiakom je tiež potrebné sa plne venovať, rozvíjať ich nadpriemerné schopnosti. Potrebujú také úlohy, aby mohli uplatniť svoje potreby a nadanie.

      V našej práci sa osvedčuje:

              So žiakmi pracovať jednotlivo, skupinovo a pravidelne.Voliť vhodné metódy tak, aby bolo v činnosti zapojených čím viac zmyslov (zrak, hmat, sluch). Poskytovať deťom viac možností, aby si osvojili spoje medzi  zvukovou, písomnou a obsahovou stránkou slov. Vyberať pre deti také činnosti, aby mali možnosť byť úspešné, rozvíjať ich záujmy. Oceňovať a vyzdvihovať u detí aj malé čiastkové úspechy, všímať si, v čom je jednotlivý žiak šikovný, posilňovať jeho sebavedomie. Zaradené cvičenia zameriavať napríklad na rozvoj motorických funkcií, alebo na uvoľnenie psychického a svalového napätia, pracujeme podľa metodiky : Celostného programu vývinu – MUDr. Kleplová,  Dr. B. Sindelar – Deficity čiastkových funkcií, HRV – Biofeedback.

      

     Konzultačné hodiny pre rodičov v utorok, streda, piatok

      v čase : od 14,00 do 15,00 hod

     a podľa potreby po telefonickom dohovore –

     osobné pohovory s rodičmi žiakov, konzultácie s vyučujúcimi.

      

     Najčastejšie sa vyskytujúce vývinové poruchy učenia u detí: Dyslexia, Dysgrafia a dysortografia, Dyskalkúlia. 

     DYSLEXIA

              „Je to neschopnosť naučiť sa čítať aj napriek tomu, že dieťa absolvuje bežnú výučbu, a má primeranú inteligenciu“. Dyslexia je podmienená poruchami v základných poznávacích schopnostiach, objavuje sa väčšinou už od začiatku školskej dochádzky a vytvára veľký rozdiel medzi schopnosťou čítať a intelektovými schopnosťami.  Dyslexia sa prejavuje tým, že dieťa nie je schopné sa naučiť spájať jednotlivé písmená do slabík a tie do slov. Často si zamieňa podobné písmená (b-d, a-o, u-v, a pod.),  pridáva písmená či slabiky  na koniec slova, slabiky prehadzuje, nesprávne číta a pod. Jedným z ďalších charakteristických znakov je to, že dieťa nedokáže vôbec, prípadne dokáže len málo porozumieť prečítanému textu, nevie ho primerane zopakovať. Výsledky výskumov potvrdzujú, že dyslexia je veľmi často kombinovaná s vysokou inteligenciou a talentom, vysoko prekračujúcim bežný priemer. Aj to je jeden z dôvodov, prečo týmto žiakom treba venovať pozornosť ako ľuďom so špeciálnymi potrebami – aby mali príležitosť rozvinúť svoje danosti, inteligenciu a talent.

     Cieľom nápravy dyslexie je dosiahnutie sociálne únosnej úrovne čítania, aby žiak bol schopný sa samostatne vzdelávať a následne vyjadrovať svoje myšlienky.

     Ako rozpoznať dyslexiu u dieťaťa?                                                                                           

     Pokiaľ odpoviete kladne na tri, alebo štyri z nasledujúcich otázok uvedených pre daný vek dieťaťa, je silná pravdepodobnosť, že Vaše dieťa je do určitej miery dyslektické.

     Dieťa do ôsmich rokov :                                                                                

     • Naučilo sa neskoro hovoriť?
     • Doposiaľ má problémy pri čítaní. Prekvapuje Vás to?
     • Máte pocit že Vaše dieťa je inak pohotové a bystré ?
     • Zamieňa si poradie písmen a čísel?
     • Potrebuje si pri počítaní pomáhať prstami, značkami na papieri, dlhšie než jeho rovesníci?
     • Má veľké problémy zapamätať si násobilku?
     • Je pre neho ťažké zapamätať si , ktorá je pravá a ktorá je ľavá ruka?
     • Je mimoriadne nemotorné? (I keď nie všetky dyslektické deti sú nemotorné.)

     Dieťa od ôsmich do dvanástich rokov :

     • Vynecháva niektoré písmená v slovách, alebo ich uvádza  v nesprávnom poradí?
     • Robí pri čítaní jednoznačné chyby z nedbalosti?
     • Má v škole problémy s opisovaním z tabule?
     • Pri čítaní nahlas vynecháva slová i celé riadky, alebo číta celý riadok opakovane. Má odpor k čítaniu nahlas?
     • Je pre neho ťažké zapamätať si násobilku?
     • Má zlý zmysel pre smer a pletie si pravú a ľavú stranu?
     • Má nedostatok sebadôvery a malú úctu k sebe samému?

      

     DYSGRAFIA  A  DYSORTOGRAFIA

         „Dysgrafia je porucha písania, neschopnosť správne napodobniť tvary písmen, vynechávanie, resp. pridávanie ich častí, či vynakladanie značného  úsilia na písanie.“

          Dysgrafické dieťa si často pri písaní zamieňa tvarovo podobné písmená (napr. o-a, b-l a pod.), zvukovo podobné písmená (t-v, g-k a pod.). Písmená, alebo slabiky v slovách prehadzuje, pridáva alebo zabúda napísať, nedodržiava bodky, dĺždne, čiarky, prípadne ich umiestňuje na nesprávnom mieste, často nerozlišuje mäkké - tvrdé a krátke -  dlhé slabiky.

     Prejavuje sa už vstupom do školy, sťaženým osvojovaním si písmen, nečitateľnosťou písma u dieťaťa a pod. Náprava dysgrafie je veľmi problematická a dlhotrvajúca, no pri veľkom úsilí zo strany rodičov, dieťaťa a pedagógov prichádza často k až nečakanému zlepšeniu.

           „Dysortografia je porucha pravopisu, prejavujúca sa neschopnosťou dieťaťa uplatňovať naučené gramatické pravidlá.“

     Dieťa trpiace dysortografiou je typické tým, že často vynikajúco ovláda  gramatické pravidlá (poučky, vybrané slová a pod.), no pri písaní diktátov či iných  textov ich nedokáže okamžite uplatniť. Diktát takéhoto dieťaťa je typický mnohými chybami typu nesprávne určené y-i, ý-í.

     Náprava je, podobne ako u dysgrafie, postupná a dlhotrvajúca pod vedením skúseného odborníka. Nadmerné písanie diktátov či rôznych gramatických cvičení má len slabý efekt a dieťa neprimerane zaťažuje.

      

       DYSKALKÚLIA

         Dyskalkúlia je porucha učenia, pri ktorej má dieťa problém s chápaním základných matematických pojmov. Podozrenie na dyskalkúliu môže nastať pokiaľ dieťa i postupom do vyššieho ročníka učivo nezvláda a zaostáva za svojimi spolužiakmi.

     Dyskalkúlia je porucha, ktorá sa odstraňuje veľmi ťažko. Pri vzdelávaní dieťaťa s touto poruchou by bolo vhodné používať špeciálne metódy, napríklad predtlačenú číselnú os, kalkulačku, matematické tabuľky a pod. Nesmierne dôležitý je citlivý a trpezlivý prístup rodičov a učiteľov. Každé dieťa sa môže naučiť matematiku, len treba nájsť vhodný spôsob.

     Ťažkosti, ktoré musí dyskalkulické dieťa prekonávať :                                                   

     • nepochopenie pojmu číslo,
     • neschopnosť pamätať si, čítať a písať čísla,
     • nedostatočná predstavivosť číselného radu, neschopnosť v ňom pokračovať,
     • neschopnosť pamätať si vzorce, pravidlá a uplatňovať ich pri riešení úloh,                                                      
     • problém s prechodom cez desiatku,
     • zamieňanie poradia čísel,
     • problém s čítaním čísla, pokiaľ sa v strede nachádza nula,
     • zamieňanie matematických operácií a pojmov (väčší-menší, viac-menej a pod.)
     • počítanie čísel po jednom,
     • problém s triedením prvkov podľa tvaru, veľkosti a pod.,
     • problém s rozlišovaním geometrických tvarov, problémy s rysovaním.