• Základné informácie o projekte

      • Cieľ projektu: Zdokonaľovať a inovovať profesijné kompetencie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov pri efektívnom využívaní aktivizujúcich metód a prostriedkov vo výchove tak, aby ich vedeli využiť na formovanie základných hodnotových systémov a zvyšovanie mediálnej gramotnosti

        Objasnenie narastajúceho vplyvu médií, zdôraznenie významu etických hodnôt, harmónie tela i ducha, ale tiež trénovanie zručností správne reagovať v situáciách v rámci dopravy. To sú len niektoré z tém, ktoré sú súčasťou vzdelávania v akreditovanom programe kontinuálneho vzdelávania Metodicko-pedagogického centra (MPC) v rámci implementácie národného projektu s rovnomeným názvom Aktivizujúce metódy vo výchove (NP AMV). Viac ako 6 500 pedagogických a odborných zamestnancov pôsobiacich v oblasti výchovy si od zajtra začínajú zdokonaľovať kompetencie v efektívnom využívaní aktivizujúcich metód. Cieľom pritom je, aby si pedagógovia a odborní zamestnanci preniesli tieto vedomosti a zručnosti do vlastnej praxe, v spojitosti s modernými informačnými technológiami tak, aby zvyšovali úroveň mediálnej gramotnosti detí a žiakov. Početnú cieľovú skupinu budú vzdelávať profesionálni multiplikátori, ktorí sa na pozíciu lektorov pripravovali od januára 2015. Národný projekt AMV umožnil v rámci komunikácie počas klasického prezenčného, on-line prezenčného i dištančného vzdelávania využívanie elektronických, digitálnych komunikačných systémov. Účastníci vzdelávania sa tak aj v priebehu prípravy budú aktívne zdokonaľovať v používaní moderných digitálnych technológií. Naučia sa používať interaktívnu tabuľu a súvisiace zariadenia na vyššej užívateľskej úrovni. Vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov potrvá do septembra 2015. V budúcom školskom roku tak budú môcť absolventi naplno využívať získané poznatky, zručnosti a interaktívne digitálne pomôcky v rámci vlastného edukačného pôsobenia.