Navigácia

Počet návštev: 3389441

Utorok 20. 2. 2018

Vitajte na webovom sídle 2. ZŠ v Leviciach

NOVINKY

 • 14. 2. 2018

  Aktualizovali sme modul 2 % z dane . V tomto kalendárnom roku 2018 zmenou vedenia Rodičovského združenia (RZ) aj zmenou stanov RZ plánujeme zmenu registrácie RZ na nové občianske združenie. Cieľom nového občianskeho združenia bude podpora a rozvíjanie aktivít hlavne v oblasti vzdelávania. Táto legislatívna zmena však potrvá dlhšiu dobu a do termínu odovzdávania 2%(3%) sa tento administratívny krok nepodarí uskutočniť. Preto touto cestou chceme osloviť Vás, rodičov, zákonných zástupcov, podnikateľov, živnostníkov, právnické osoby a priateľov školy, aby ste darovali 2% (3%) RZ športových tried, ktoré zostáva zatiaľ jediné zaregistrované za našu školu. Ďakujeme!

 • Milí rodičia budúcich prvákov,

  blíži sa deň zápisu predškolákov do 1. triedy ZŠ (20. apríla 2018 - 21. apríla 2018). Možno Vám pri rozhodovaní a zodpovednom výbere základnej školy pre Vaše dieťa pomôže aj niekoľko nasledovných informácií:

  Sme takého názoru, že nielen výborné výkony v učení, ale aj duševná pohoda a harmonický rozvoj zdravej osobnosti našich žiakov sú v súčasnom náročnom a rýchlom života rovnako dôležité.

  V našej škole pristupujeme k žiakom v procese vzdelávania a výchovy individuálne. Snažíme sa o vytváranie pozitívnej atmosféry prijímania a rešpektovania ich individuality. Pri riešení problémov a prekonávaní rôznych prekážok v prostredí školy pomáha našim žiakom okrem pedagogických pracovníkov aj celý inkluzívny odborný tím – školský špeciálny pedagóg, školský psychológ a sociálny pedagóg (ako na jedinej základnej škole v regióne). Viac informácií o činnosti odborných zamestnancov nájdete na webovom sídle školy (na lište vľavo).

 • Dňa 16.2.2018 sa 1. a 3. oddelenie ŠKD zúčastnili na stretnutí so včelárom. Deťom sa prihovoril ujo Kolár, ktorý im porozprával o svojej veľkej záľube - o včelárstve. Je jedným z mála chovateľov včelích matiek - kráľovien. S veľkým zanietením im názorne ukázal aj predmety, ktoré pri praci so včelami potrebuje. Aby lepšie pochopili význam včelstva pre život človeka, premietol im aj film o včelách. Na záver poučného a príjemného popoludnia deti ochutnali chlieb s maslom a medom, ktorý im pripravili zamestnankyne CVČ. Do galérie ŠKD na besede so včelárom boli pridané fotografie.

 • Dôkazom toho, že každý sponzorský dar vieme zužitkovať, pričom nadobudne nový rozmer a nové využitie, sú drevené bubny na káble, ktoré nám daroval rodič žiačky našej školy, Jaroslav Tóth. Časom budú vhodne opracované, upravené a osadené ako stolíky v oddychovej zóne nielen pre deti v ŠKD na školskom dvore. ĎAKUJEME! Do galérie Budujeme oddychovú zónu boli pridané fotografie.

 • Dňa 14. 2. 2018 sa Ema Briediková, žiačka VIII.B triedy zúčastnila krajského kola olympiády anglického jazyka. Ema sa v kategórii 1C umiestnila na vynikajúcom 4. mieste. Srdečne jej gratulujeme a želáme veľa ďalších úspechov. Do galérie Úspech na olympiáde angiického jazyka boli pridané fotografie.

 • Dňa 15. 2. 2018 sa žiaci 8. a 9. ročníka zúčastnili Dňa otvorených dverí na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. Mali možnosť si pozrieť zaujímavý program ako anglické divadlo Cinderella v podaní študentov katedry anglického jazyka, vernisáž umeleckých prác, mohli si vypočuť ukážky piesní z muzikálov. Prehliadli si nahrávacie štúdiu, univerzitnú knižnicu, ako aj ostatné priestory UKF v Nitre. Do galérie DOD na UKF v Nitre - katedre anglického jazyka boli pridané fotografie.

 • Gratulujeme Ester Grégrovej z II.A triedy k jej úspechu - stala sa všetkovedkom školy. Do galérie Všetkovedko školy boli pridané fotografie.

 • Riaditeľstvo ZŠ, Ul. sv. Michala 42 v Leviciach ubezpečuje všetkých rodičov a priateľov školy, že v škole sa nevyskytovalo a nevyskytuje žiadne infekčné ochorenie.

 • Do galérie Karneval v ŠKD boli pridané fotografie.

 • Dňa 8.2.2018 sa naše žiačky Lea Villányiová 9.B a Barbora Hriňová 8.A zúčastnili okresného kola biologickej olympiády kat.C v teoreticko-praktickej časti. Lea získala 1.miesto s postupom na krajské kolo, ktoré sa uskutoční 13.3.2018 na SOŠ v Nitre, Barborka sa umiestnila na peknom 5. mieste. Obom srdečne blahoželáme a Lei na "kraji" držíme päste!!!

 • Dňa 24.1.2018 sa naši piataci zúčastnili na okresnom kole matematickej olympiády. Našu školu nielen vzorne reprezentovali, ale stali sa aj úspešnými riešiteľmi. Blahoželáme Stelle Horváthovej, Natálii Lackovej, Petrovi Hrúzovi, Matejovi Havranovi a Richardovi Langerovi.

 • Gratulujeme úspešnému riešiteľovi geografickej olympiády - Matejovi Havranovi z V.B triedy.

 • Nielen chlapci, ale aj dievčatá prinášajú "vyboxované" cenné medaily. Nikolka Ižová a Anka Hudecová získali obe vo svojej kategórii 2. miesto. GRATULUJEME!

 • I. polrok školského roka 2017/2018 slávnostne ukončili triedni učitelia so svojimi žiakmi odovzávaním výpisov klasifikácie. Do galérie Slávnostné odovzdávanie výpisov klasifikácie boli pridané fotografie.

 • V rámci aktivít v projekte "Vstúp do sveta fantázie", podporeného Nadáciou pre deti Slovenska z Detského fondu Cloetta, sme v školskom klube detí čítali nové rozprávkové knihy v nových tulivakoch. Podporili sme tak čitateľskú gramotnosť našich žiakov. Do galérie Čítanie s vlkom v ŠKD boli pridané fotografie.

 • Jednou z aktivít projektu "Vstúp do sveta fantázie" je vytvorenie záložiek do nových kníh, ktoré vznikli s pomocou finančnej spoluúčasti Rodičovského združenia pri 2. Základnej škole. Do galérie Tvorba záložiek v ŠKD boli pridané fotografie.

 • Žiaci 1. - 3. ročníka Strednej odbornej školy pedagogickej v Leviciach si pripravili pre žiakov základných škôl 8. a 9. ročníka rovesnícke vzdelávanie venované Medzinárodnému dňu pamiatky obetí holokaustu. Do galérie Deň pamiatky holokaustu na SOŠ Pedagogickej v Leviciach boli pridané fotografie.

 • Žiaci VII. ročníka sa od 15. do 19. januára zúčastnili lyžiarskeho kurzu v Telgárte. Do galérie Lyžiarsky kurz boli pridané fotografie.

 • Úspešný projekt "Vstúp do sveta fantázie" nám umožnil zakúpiť "tulivaky", ktoré nám na mieru ušila spoločnosť Tuli. Do galérie Tulivaky boli pridané fotografie.

 • Milí rodičia,

  v dňoch 23. – 24.1.2018 v čase

  od 14.00 – 15.30 hod. bude prebiehať

  v ŠKD čitateľské popoludnie.

  S čitateľským projektom

  „VSTÚP DO SVETA FANTÁZIE“, ktorý podporila

  „Nadácia pre deti Slovenska z Detského fondu Cloetta“,

  „zablúdime“ s deťmi do rozprávkovej ríše fantázie


  Milé deti, na Vašu účasť sa tešia

  pani vychovávateľky

 • Levice majú opäť možnosť vyhrať detské ihrisko Žihadielko. POTREBNÉ SÚ AJ VAŠE HLASY !

  V roku 2018 bude vytvorená jedna špeciálna kategória pre 20 miest, ktoré už Žihadielko vyhrali v rokoch 2016 alebo 2017. Aj tieto víťazné mestá sa budú môcť opäť do súťaže zapojiť! Hlasovanie sa začína dnes 15. januára 2018 a bude trvať až do konca februára. Počas tejto doby môže verejnosť každý deň pridávať hlasy pre svoje mesto na stránke zihadielko.lidl.sk Veríme, že sa opäť do súťaže aktívne zapoja všetci rodičia, starí rodičia aj budúci rodičia a všetci tí, ktorým záleží na našich deťoch. Vďaka všetkým, ktorí poctivo hlasovali, vyrástlo minulý rok v Leviciach pekné nové ihrisko.

 • Zábavné popoludnie, keď sa deti nachvíľu stali vyšantili v krajine Snehuliakovo a postavili snehuliakov. Do galérie Snehuliakovo s ŠKD boli pridané fotografie.

 • Daniel Repka, žiak 1.B triedy, získal diplom za výtvarnú prácu v súťaži "Najkrajšie Vianoce", ktorú organizovalo Centrum voľného časuv Leviciach. Gratulujeme!

 • Oznamujeme rodičom a návštevníkom školy, že odo dňa 11. 12. 2017 platí obmedzený vstup do budovy školy, t. j. žiaci vstupujú do budovy len hlavným vchodom sami bez sprievodu rodiča. Budova školy bude uzamknutá od 8,00 hod. do 13,30 hod.. Konzultácie s vyučujúcimi si môžu zákonní zástupcovia dohovoriť v čase po vyučovaní, najskôr po 14,00 hod.. Prosíme rodičov, aby poučili svoje deti a starých rodičov o nových pravidlách vstupu do budovy školy a zároveň dôslednejšie kontrolovali každý deň pomôcky a desiatu v školských aktovkách.

 • Do galérie Medzinárodný turnaj vo volejbale a futbale boli pridané fotografie.

  V dňoch 16. - 17. 12. 2017 sa uskutočnil medzinárodný turnaj krajín V4 vo volejbale dievčat a futbale chlapcov v kategórii U14. Vo volejbale sme hostili družstvá zo Senice, partnerského mesta Boskovice z Čiech a domáce VK Palas Levice. Vo futbale súťažili družstvá žiakov z Popradu, Zvolena, Zlatých Moraviec, domáceho FK Slovan Levice, maďarského Érdu a českých Boskovíc. Popri zápasoch boli pripravené ďalšie aktivity, napríklad pre chlapcov turnaj vo futboxe, ktorý sme videli v Leviciach prvýkrát, pre dievčatá volejbalové delo, kde si vyskúšali svoj postreh. Počas turnaja sa prediedla skupina futbalových freestylistov a tanečná skupina Unlimited z Levíc. Medzi najlepšími volejbalistkami sa umiestnila Senica, vo futbale Zlaté Moravce. Nebol však dôležitý víťaz, ale zmysel tohto stretnutia. Ďakujeme všetkým partnerom za početnú účasť a peknú reprezentáciu, ako aj podpore sponzorov a Ing. Štefana Mišáka, primátora mesta Levice.

 • Do galérie Zbierka UNICEF boli pridané fotografie.

  Naša škola sa v dňoch od 4. do 17. decembra zapojila do Vianočnej zbierky UNICEF 2017. Touto aktivitou sme dokázali, že ak máme možnosť pomôcť deťom, ktoré čelia chudobe, hladu a chorobám v krajinách, v ktorých zúria humanitárne a potravinové krízy, akými sú Ukrajina, Jemen či Južný Sudán, tak sa jednoducho pustíme do toho. Aj nám záleží nám na tom, aby každé dieťa malo nádej na lepšie detstvo a budúcnosť, aby bolo milované, chránené, zdravé a vzdelávané.

 • Do galérie ŠKD v projekte - Deti deťom boli pridané fotografie.

  Už štvrtý rok v čase Vianoc ŠKD organizuje zbierku šatstva a hračiek pre deti. V Spojenej internátnej škole v Leviciach sme sa opäť stretli 18. 12. 2017 s deťmi a zamestnancami, ktorí si pripravili pre nás krátky program a pohostili nás horúcim čajom. Tento rok okrem šiestich vriec pomoci vo forme oblečenia a hračiek pribudol aj finančný príspevok rodičov vo výške 100 €.

 • Vystúpenie študentov SOŠP je pre nás vždy umeleckým zážitkom. Tento raz svojím vystúpením "Dievčatko so zápalkami" navodili vianočnú atmosféru. Ďakujeme!

 • Do galérie Christmas Jumper Day boli pridané fotografie.

  Výťažok zo dňa Christmas Jumper Day bude rozdelený na dve miesta. Naši žiaci podporia finančnou čiastkou útulok Levice OZ Šťastný Domov a neziskovú organizáciu Pod krídlami Dominiky. Ďakujeme za šancu pomáhať tým, ktorí sú odkázaní na pomoc druhých.

 • Do galérie Šaliansky Maťko boli pridané fotografie.

  Prednes slovenskej povesti prebehol v školskej knižnici. Súťažilo sa v troch kategóriách:

  I.kat. (2.-3. ročník)

  1. miesto - Michal Chovan (3.B)
  2. miesto - Thomas Wágner (2.A)
  3. miesto - Šimon Selieni (3.B)

  II.kat. (4.-5. ročník)

  1. miesto - Richard Langer(5.B)
  2. miesto - Ashley Kakarová (4.B)
  3. miesto - Sofia Malovičová (4.A)

  III.kat. (6.-7.roč.)

  1. miesto - Sarah Tóthová (7.B)
  2. miesto - Noemi Sasaiová (7.B)
  3. miesto - Viliam Ruman (6.B)

  Tí žiaci, ktorí sa umiestnili na prvých miestach, sa zúčastnili dňa 20.12.2017 na obvodnom kole, kde nás úspešne reprezentoval Michal Chovan (2.miesto) a postupuje do okresného kola, ktoré sa uskutoční 24. januára 2017.

 • Do galérie Tvorivé vianočné dielne boli pridané fotografie.

  Darinka a Terka opäť zavítali medzi žiakov a naučili ich vyrábať vianočné pohľadnice technikou vyšívania. Vlastné výrobky si žiaci mohli zobrať domov.

 • Do galérie Vianočné trhy boli pridané fotografie.

  Vianoce už klopú na dvere... Nastal čas, kedy túžime obdarovať svojich blízkych. Predvianočná atmosféra má svoje čaro a treba si ho užívať. Ideálnym miestom, z ktorého vianočná nálada len tak „srší", sú vianočné trhy. Plné stoly nádherných dekoratívnych predmetov, koledy a živý vianočný stromček. Dokonca rozvoniava aj vianočný punč. Stačí prísť, vianočne sa naladiť a zachyť toto čarovné obdobie.

 • Do galérie Beseda s Richardom Križanom boli pridané fotografie.

  Richard Križan začal hrávať futbal ako 7-ročný za rodnú dedinu v Plášťovciach. V štrnástich rokoch prestúpil do Levíc, kam sa dostal vďaka výberu ObFZ. Na ďalšie štúdium si zvolil Športové gymnázium v Nitre. Začal pôsobiť v menšom klube ČFK Nitra. Na „Čermáni“ prežil dva krásne roky a opäť prišla možnosť posunúť sa V súčasnosti pôsobí v FC Nitra. Rišo je vzorom pre naše futbalové tímy. Beseda s futbalistom bola inšpirujúca.

 • Do galérie Čajíčkovanie - V.A boli pridané fotografie.

  Čajíčková pohoda zavládla aj v 5.A triede. Žiaci degustovali rôzne druhy liečivých čajov a zároveň sa poučili o ich liečivých účinkoch.

 • Do galérie Vstúp do sveta fantázie boli pridané fotografie.

  Cieľom spoločnosti Cloetta Slovakia je prostredníctvom tohto grantového programu prispieť k zlepšeniu zdravia, vzdelanosti detí a mládeže z levického okresu, podnecovaním spolupráce medzi organizáciami a inštitúciami, ktoré majú k deťom blízko a zapájaním detí samotných, zvyšovať kvalitu ich života. V 9. ročníku spomedzi uchádzačov o grant získala sumu 1 800,00 € aj naša škola s projektom Vstúp do sveta fantázie. Žiaci sa budú môcť učiť pomocou tvorivých aktivít s aktualizovaným knižničným fondom. Ďakujeme!

 • Do galérie Vianočná skype konferencia - aktivita projektu Erasmus+ boli pridané fotografie.

  Skype konferencia prebiehala vo vianočnom duchu a žiaci sa aktívne podieľali na zodpovedaní otázok, ktoré si pripravili pre nich partnerské krajiny v rámci projektu Erasmus+. Cieľom online stretnutia bolo okrem komunikácie v anglickom jazyku napr. o meteorologických podmienkach v predvianočnom období, o tradíciách a typických vianočných prianiach, aj zaspievať si Tichú noc najskôr v rodnom jazyku a na záver skype konferencie spoločne s partnermi v anglickom jazyku. Súčasne si partneri dohodli ďalšie online stretnutie v januári.

 • Do galérie Chémia v kriminalistike podľa Poirota - exkurzia boli pridané fotografie.

  Žiaci 8. a 9. ročníka spoznávali dňa 13. decembra 2017 v Bratislave na SOS chemickej čaro chémie a biológie. Zúčastnili sa na tematických cvičeniach s názvom Chémia v kriminalistike podľa Poirota. Riešili prípady poškodeného ucha a smrtiacej infúzie, ktoré sa v minulosti naozaj stali. Mladých chemikov najviac zaujali pokusy so suchým ľadom, z ktorého vytvárali bublinu a „čarovné nápoje“. Taktiež si vyskúšali zarobiť pušný prach a nechali ho vybuchnúť. V rámci Dňa otvorených dverí mali možnosť nazrieť aj do laboratórií biotechnológie.

 • Do galérie Vianočné vystúpenie pre dôchodcov boli pridané fotografie.

  V Hoteli Lev sa dňa 11.12.2017 stretli na vianočnom posedení členovia levických klubov dôchodcov. Naši žiaci z hodobno-dramatického krúžku pre nich pripravili milé prekvapenie v podobe vianočného programu, v ktorom zachraňovali spolu s Malým princom Vianoce vo vesmíre. Bol to veľmi pekný a milý program. Prednášali básne, spievali, tancovali a...odmenou im bol veľký potlesk a pochvaly za krásne zvládnutý program. Od dojatia padali vďačným divákom slzy šťasta.

 • Do galérie Vianoce v múzeu - ŠKD boli pridané fotografie.

  Deti z ŠKD mali možnosť zažiť v Tekovskom múzeu nádych vianočných príprav. Ozdobovanie medovníkov patrí k nim. Je to nielen zábava, ale aj pomoc, ktorá sa doma vždy zíde.

 • Do galérie Medovníčkovanie v ŠKD - I.B boli pridané fotografie.

  Ozdobovať medovníčky nie je veru ľahké, ale naše deti z ŠKD dokázali, že ich ruky dokážu vyčarovať malilinké umelecké diela.

 • Do galérie Dejepisná olympiáda boli pridané fotografie.

  Žiaci 2. stupňa absolvovali školské kolo dejepisnej olympiády.

 • Do galérie ŠKD v cukrárni boli pridané fotografie.

  Deti z ŠKD si "osladili" život návštevou známej levickej cukrárne a "skontrolovali" vianočnú výzdobu na Námestí hrdinov.

 • Do galérie Čajíčkovanie v V.B na ENV boli pridané fotografie.

  Čaj je jeden z najobľúbenejších nápojov. Jeho príprava je rituálom, pri ktorom sa duša a telo naladí na príjemnú atmosféru. Žiaci 2. stupňa si na vyučovacích hodinách environmentálnej výchovy pripravili bylinkové čaje z liečivých bylín, ktoré sa používajú na liečenie rôznych neduhov.

 • Do galérie Vianočné pohľadnice - aktivita projektu ERASMUS+ boli pridané fotografie.

  Vlastnoručne vyrobené pohľadnice sú určite lepším darčekom na obdarovanie, pretože vkladáme do ich výroby svoju vlastnú fantáziu a tvorivosť. Tento raz sme sa snažili zhotoviť tie najoriginálnejšie vianočné pohľadnice pre našich kamarátov a kamarátky z Talianska, Grécka a Poľska.

 • Do galérie Geografická súťaž - GQIQ 2017 boli pridané fotografie.

  Rozvoj kľúčových kompetencií žiakov v predmete geografia sa v súčasnosti nezaobíde bez využívania moderných technológií. Jednou z možností, ako vhodne zvyšovať záujem žiakov o geografiu, je i súťaž s názvom GQIQ, ktorú ponúka MAPA Slovakia. Hoci názov súťaže znie pomerne „krkolomne“, u žiakov si získala obľubu netradičným prepojením geografického obsahu v online prostredí.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola
  Ulica sv. Michala 42, 93401 Levice
 • sekretariát: 036/6312515
  školská jedáleň: 036/6336630

Fotogaléria

PARTNERI