Navigácia

 • POZVÁNKA NA RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE

  Vážení rodičia, zákonní zástupcovia, pozývame Vás na triedne rodičovské združenie (ďalej RZ), ktoré sa uskutoční dňa 22. marca 2018 (štvrtok) o 16:00 hod. (1. - 4. ročník), 16:30 hod. (5. - 9.ročník). Účasť na RZ je nutná!

  Vážení rodičia, zákonní zástupcovia, rodičovské združenie (triedny aktív) zasadá pravidelne 1 x za štvrťrok školského roka. Podľa § 28 písm. 1 a) Zákona 36/2005 Z.z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov je súčasťou rodičovských práv a povinností aj sústavná a dôsledná starostlivosť o výchovu, zdravie a všestranný vývoj maloletého dieťaťa. Týmto Vás žiadame o pravidelnú účasť na RZ. 

 • Deň otvorených dverí

  Srdečne Vás pozývame na Deň otvorených dverí v 2. ZŠ v Leviciach, ktorý sa koná v pondelok 26.3.2018 a v utorok 27.3.2018 v čase od 9:30 hod. do 11:00 hod. a popoludní od 14:00 do 17:00 hod.

    Všetkým návštevníkom školy ponúkame prezrieť si :

  • nadštandardné priestory školy a vysokú kvalitu výchovnovzdelávacieho procesu,
  • ukážky práce s informačnokomunikačnými technológiami v tabletovej učebni a na interaktívnych tabuliach v bežných triedach a inovovaných odborných učebniach,
  • ukážky rozvoja manuálnych zručností v dielňach s moderným vybavením,
  • inovatívne metódy a formy vzdelávania a individuálneho profesionálneho prístupu k žiakom od 1. ročníka,
  • ukážky práce výučby cudzích jazykov od 1. ročníka, 
  • zavedenie metódy CLIL v anglickom jazyku od 1. ročníka na prírodovedných a spoločenskovedných predmetoch,
  • ukážky práce s nadanými a talentovanými žiakmi,
  • ukážky športovej prípravy chlapcov a dievčat,
  • prácu školského špeciálneho pedagóga, sociálneho pedagóga a školského psychológa, ktorí vytvárajú priaznivé podmienky pre žiakov vo výchovno-vzdelávacom procese a možnosti pre skvalitňovanie školských výkonov žiakov s poruchami aktivity, pozornosti, s poruchami učenia, taktiež vykonávajú odborné činnosti v rámci prevencie, intervencie a poskytovania poradenstva žiakom, rodičom, učiteľom a asistentom učiteľov
  • a v popoludňajších hodinách si môžete pozrieť prácu v rôznych záujmových útvaroch.    

  Príďte sa presvedčiť na vlastné oči, že vzdelávanie žiakov môže byť pútavé, rozvíjajúce ich talent a zároveň je na profesionálnej úrovni. Radi vám na Dni otvorených dverí predstavíme 2. ZŠ na Ulici sv. Michala 42 v Leviciach, ktorá má výhodnú polohu v centre mesta, nachádza sa v blízkosti všetkých športových zariadení mesta a pod jednou strechou v nej sídli aj Základná umelecká škola a Centrum voľného času.

  Pedagógovia a žiaci 2. ZŠ sa tešia na Vašu návštevu!

 • Zápis žiakov do 1. ročníka

                   Zápis detí narodených od 1. septembra 2011 do 31. augusta 2012                          

  do 1. ročníka základnej školy v školskom roku 2018/2019

  b u d e

  dňa 20. apríla a 21. apríla 2018

  nasledovne:

   

  1.   20. apríla 2018 (piatok ) od 14.00 hod. – 18.00 hod.
  2.   21. apríla 2018 (sobota ) od   8.00 hod. – 12.00 hod.

  Upozornenie!

  Zápisu sa zúčastní dieťa v sprievode zákonného zástupcu, ktorý pri zápise predloží rodný list dieťaťa a svoj preukaz totožnosti. 

 • Meranie teploty vzduchu - špeciálny týždeň analýz v meteorológii - aktivita Erasmus + - Medzinárodný deň meteorológie

 • Medzinárodný deň vody - meranie pH - aktivita projektu Erasmus +

  Žiaci 6.B triedy si v rámci environmentálnej výchovy a v súčinnosti s aktivitami projektu Erasmus plus mohli vyskúšať meranie pH hodnôt vzoriek vody pomocou lakmusových papierikov a digitálneho pH metra. Hodnoty si zapisovali a porovnávali, pričom využili chemický kufrík. Aktivitou si pripomenuli Deň vody, ktorý bude 22.3.2018. Do galérie Príprava na Deň vody - meranie pH - aktivita projektu Erasmus + boli pridané fotografie.

 • Úspech v plaveckých disciplínach

  Do galérie Úspech v plaveckých disciplínach boli pridané fotografie.

 • TESTOVANIE 9-2018

  Vážení rodičia, milí deviataci, riadny termín testovania sa uskutoční 21. marca 2018(streda) a náhradný termín testovania sa uskutoční 05. apríla 2018 (štvrtok).

 • Školský časopis

  Milí žiaci, učitelia a rodičia. Naša redakčná rada pre Vás priebežne počas školského roka pripravuje rôzne zaujímavosti zo života školy, rozhovory so žiakmi a učiteľmi, recepty, zábavné okienka a pod. Súčasťou každého čísla je aj kupón ulieváčik, ktorý môžu žiaci využiť ako ospravedlnenku pri jednej ústnej odpovedi. Budeme radi, keď nám Vašimi príspevkami pomôžete pri tvorení ďalších čísel. Do galérie Školský časopis boli pridané fotografie.

  Redakčná rada: šéfredaktorka Ema Briediková, zástupkyňa šéfredaktork Radka Adamcová, ostatná redakčná rada: Katarína Turanová, Zuzana Pacherová, Tamara Patayová, Katarína Kostendová, Sofia Malovičová, Simona Štefková, Nikola Prišťáková, Gabriela Kostendová, Mária Birdácsová...a prispievatelia.

 • Kirigami v ŠKD

  Kirigami je japonské umenie skladania papiera do rôznych tvarov. Práve touto s technikou nás oboznámil 15.marca 208 slovenský papierológ Karol Krčmár. Dokázal čarovať s papierom, nožničkami a šikovnými rukami. Dokonca niečomu z jeho umenia priučil aj nás. Ďakujeme a dostrihania, pán majster! Do galérie Kirigami v ŠKD boli pridané fotografie.

 • ŠKD v divadle na hrade

  S deťmi 1. a 2. ročníka z ŠKD sme navštívili v Tekovskom múzeu divadelné predstavenie pod názvom Poštárik Známka. Naše hodnotenie: super zábava, netradičné prostredie a pozorní diváci (to akože my). Ďakujeme! Do galérie ŠKD v divadle na hrade boli pridané fotografie.

 • Víkendová boxerská žatva

  18.3.2018 si vybojovali boxeri na Medzinárodnej lige boxu v Humennom dôležité umiestnenia. Roman Horváth obsadil 1.miesto, Ladislav Horváth 2. miesto a Anna Hudecová 1. miesto.   Gratulujeme!

 • Plavecká nádej

  Olívia Buryová z 3.B triedy získala v súťaži Plavecké nádeje dňa 10.3.2018 v Myjave dve prvé miesta. GRATULUJEME!

 • Úspech na krajskom kole v BIO

  Lea Villányiová sa na krajskom kole biologickej olympiády v kategórii C v teoreticko-praktickej časti umiestnila na 2. mieste. GRATULUJEME!

 • 14. 2. 2018

  Aktualizovali sme modul 2 % z dane . V tomto kalendárnom roku 2018 zmenou vedenia Rodičovského združenia (RZ) aj zmenou stanov RZ plánujeme zmenu registrácie RZ na nové občianske združenie. Cieľom nového občianskeho združenia bude podpora a rozvíjanie aktivít hlavne v oblasti vzdelávania. Táto legislatívna zmena však potrvá dlhšiu dobu a do termínu odovzdávania 2%(3%) sa tento administratívny krok nepodarí uskutočniť. Preto touto cestou chceme osloviť Vás, rodičov, zákonných zástupcov, podnikateľov, živnostníkov, právnické osoby a priateľov školy, aby ste darovali 2% (3%) RZ športových tried, ktoré zostáva zatiaľ jediné zaregistrované za našu školu. Ďakujeme!

 • Informácia pre rodičov budúcich prvákov

  Milí rodičia budúcich prvákov,

  blíži sa deň zápisu predškolákov do 1. triedy ZŠ (20. apríla 2018 - 21. apríla 2018). Možno Vám pri rozhodovaní a zodpovednom výbere základnej školy pre Vaše dieťa pomôže aj niekoľko nasledovných informácií:

  Sme takého názoru, že nielen výborné výkony v učení, ale aj duševná pohoda a harmonický rozvoj zdravej osobnosti našich žiakov sú v súčasnom náročnom a rýchlom života rovnako dôležité.

  V našej škole pristupujeme k žiakom v procese vzdelávania a výchovy individuálne. Snažíme sa o vytváranie pozitívnej atmosféry prijímania a rešpektovania ich individuality. Pri riešení problémov a prekonávaní rôznych prekážok v prostredí školy pomáha našim žiakom okrem pedagogických pracovníkov aj celý inkluzívny odborný tím – školský špeciálny pedagóg, školský psychológ a sociálny pedagóg (ako na jedinej základnej škole v regióne). Viac informácií o činnosti odborných zamestnancov nájdete na webovom sídle školy (na lište vľavo).

  Tešíme sa na stretnutie s Vami a Vašimi deťmi – budúcimi prvákmi.

                                                                   Odborní zamestnanci ZŠ, Ul. sv. Michala 42, Levice

 • PROJEKT EFEKTÍVNEJŠIE ŠTÚDIUM

 • Tabletová učebňa vo vyučovacom procese

  Žiaci našej školy môžu počas vyučovania využívať novo zriadenú tabletovú učebňu. V rámci anglického jazyka si precvičujú rôzne testy, na environmentálnej výchove si precvičujú metódu CLIL pomocou špeciálnych aplikácií, či overujú svoje vedomosti o rôznych znečisteniach našej Zeme. Na informatike programujú  v programovacom prostredí Baltie, Light Bot - logické online hry alebo Scratch. Žiaci prvého stupňa využívajú aplikáciu na precvičovanie násobilky či jednoduchej matematiky, a tak sa vyučovanie stáva interaktívnejšie. Do galérie Tabletová učebňa vo vyučovacom procese boli pridané fotografie.

 • Exkurzia - Energoland Mochovce - Environmental trips - projektová aktivita Erasmus +

  Žiaci 6. ročníka sa 27.2.2017 zúčastnili exkurzie do Atómovej elektrárne Mochovce a ich centra – Energoland. Dozvedeli sa nové informácie o histórii obce Mochovce, ale hlavne o činnosti elektrárne. Absolvovali odbornú prehliadku interaktívnej expozície, mohli si vypočítať uhlíkovú stopu a dozvedieť sa množstvo informácií o rôznych druhoch energií. Žiakom premietli aj film Odysea energie. Do galérie Exkurzia - Energoland Mochovce - Environmental trips - projektová aktivita Erasmus + boli pridané fotografie.

 • Projektová aktivita "Rozprávkovo"

  "Družinári" pokračovali 27.2.2018 v projektovej aktivite Rozprávkovo. Tuli vaky, získané z čitateľského projektu "Vstúp do sveta fantázie" si preniesli do gymnastickej učebne, kde sa do nich pohodlne ponorili a vypočuli si rozprávku o Žltej zubnej kefke. Pani vychovávateľka zadala deťom po čítaní mini kvíz, kde vhodnými otázkami overila ich pozornosť. Deti si s odpoveďami na zadané otázky hravo poradili. Na záver si odniesli so sebou doplnkové pracovné listy, ktoré ešte vypracovávali vo svojich oddeleniach. Každý účastník projektovej aktivity získal magnetku so symbolom Rozprávkova. Do galérie Projektová aktivita "Rozprávkovo" boli pridané fotografie.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola
  Ulica sv. Michala 42, 93401 Levice
 • sekretariát: 036/6312515
  školská jedáleň: 036/6336630

Fotogaléria

PARTNERI