• O projekte

    • Základná škola na Ul. sv. Michala 42 v Leviciach ukončila projekt z výzvy Erasmus+ pod názvom „Využitie metódy CLIL vo vzdelávaní na ZŠ“, ktorý začala realizovať v roku 2015. Cieľom projektu bolo zatraktívnenie výchovno-vzdelávacieho programu našej školy s cieľom implementovať metódu CLIL (Content and language integrated learning) do Školského vzdelávacieho programu. Predpokladom úspešnej realizácie projektového zámeru bolo vyškoliť pedagogických zamestnancov tak , aby boli schopní viesť časti vyučovacích hodín v anglickom jazyku. Pomocou grantu sa mohlo niekoľko učiteľov zúčastniť vzdelávania a odbornej prípravy na univerzite v Kente v Canterbury v Spojenom kráľovstve Veľkej Británie a Severného Írska a časť učiteľov v Taormíne na Sicílii v Taliansku. Takto odborne vyškolení pedagógovia začali vyučovať niektoré predmety prírodovedného a spoločensko-vedného charakteru v anglickom jazyku už na primárnom vzdelávaní. Náš zámer zvýšiť kvalitu osvojenia učiva z cudzieho jazyka s cieľom modernizovať a skvalitniť vzdelávanie v cudzom jazyku posilnením komunikatívnosti žiakov a ich prezentačných schopností bol splnený a v júli 2017 škola projekt zavŕšila. V rámci udržateľnosti projektu bol vypracovaný  nový projekt pod názvom „Think globally, act locally!“ (Mysli globálne, konaj lokálne!), ktorý bol opäť vo výzve programu Erasmus+ úspešný, a s jeho realizáciou začneme od septembra 2017.  

     ,,Mysli globálne a konaj lokálne“ je projekt, ktorý je založený na myšlienke drobných aktivít, ktoré analyzujú miestne problémy a pomáhajú ku globálnemu smerovaniu a k trvalo udržateľnému rozvoju.  Zameriavame sa v ňom aj na teóriu ,,motýlieho efektu“, kde malé veci môžu zapríčiniť nielen zmenu v postoji k environmentálnej problematike, ale  môžu k nej ovplyvniť celý prístup. Do projektu sú zahrnuté 4 partnerské školy - Slovensko, Grécko, Poľsko a Taliansko. Z týchto krajín EÚ 15 ochotných  učiteľov a 300 žiakov vo veku 6 - 14 rokov vzájomne priblížia spoznávanie vlastných kultúr a zvykov so zameraním na environmentálnu problematiku. Počas prvého roka realizácie projektu zúčastnené školy predstavia a zmedializujú svoje projektové plány, vytvoria environmentálny kalendár, logo a maskota projektu, nainštalujú nástenky. Budeme analyzovať teploty  vzduchu v každej krajine, rôzne ekologické dopady, súvisiace s jej zmenou, vytvoríme komunitné záhrady, budeme hovoriť o zmenách krajiny v historických horizontoch, vyhľadáme ohrozené zvieratá a rastliny a vytvoríme ich databázu. Na spracovanie informácií použijeme informačno-komunikačné technológie. Logo a maskota školy pomôžu vytvárať zruční žiaci na hodinách výtvarnej výchovy, techniky či iných vyučovacích predmetoch. V druhom roku realizácie projektu sa zameriame na existenciu čiernych skládok, na využívanie energie a chemickú analýzu vody a pôdy.  Dve plánované environmentálne školenia pre žiakov zvýšia ich environmentálne povedomie a stretnutia učiteľov z partnerských krajín v každej krajine budú viesť k zaujímavým výsledkom v environmentálnej oblasti.

      

      Dokument vyjadruje iba názor autora a Komisia nie je zodpovedná za akékoľvek použitie informácií v ňom obsiahnutých.

      

     „Think globaly, act locally“ is project based on idea of minor activities, that analysed local problems and help to solve them globally to fullfill the ideas of sustainible development. We focus on theory of „ Butterfly effect“ , where also minor things can cause the change in attitude and to have impact on the whole approach. Through the certain project all four partner schools (Slovakia, Greece, Poland, Italy) with minimum of 15 willing teachers and 300 pupils between 6 – 14 y.o. to be involved, will contribute in knowing and getting closer to different cultures, customs and habits that coexist in the EU with concering on environmental issues. The first year we will get to introduction of this topic, create environmental calendar, logo, mascot, notice boards, analyses temperature, ecofootprints, create community garden, speak about historical impact to environment and search for endagered animals and plants by using modern ICT tools, Art and other subjects. The second year we will focus on black dumps, using of energy and chemical analyzes. The teachers will create the Atlas of environmental problems and migrants with methodology of implementation environmental education to school systems in partners country. Initial ongoing and final evaluation of the procesudere will be carried out and our work will be disseminated within the partners schools as well as their communities. Final product will include the Atlas. All participants will benefit through becoming active citizens and develop competencies in thinking and taking actions regarding environmental issues both locally and globally. Two environmental trainings will develop awareness of the value of nature and the of eco actions.

     Partneri projektu/Partners: 

     Publiczna Szkola Podstawowa nr 17 im. Przyjaciol Dzieci w  Radomiu - http://www.psp17.radom.pl/

     2 DIMOTIKO SHOLEIO ZOGRAFOU - http://2dim-zograf.att.sch.gr/autosch/joomla15/,  https://www.facebook.com/2odimotikozografou/,                  http://erasmusplusproject.weebly.com/

     I. C. L. DA VINCI SAN GIUSTINO - http://www.icsangiustino.gov.it/ita/

      

     The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.