• Základné informácie o projekte

      • Základná škola, Ul. sv. Michala 42 v Leviciach uspela s projektom pod názvom „Využitie metódy CLIL vo vzdelávaní na ZŠ“ v programe ERASMUS PLUS, akcia KA101 – Mobilita pracovníkov v oblasti školského vzdelávania. Hlavným cieľom projektu je využívanie metódy CLIL (Content and Language Integrated Learning) – integrovaného vyučovania cudzieho jazyka v odborných predmetoch. Učitelia absolvujú počas dvojročného trvania projektu na Univerzite v Kente v Canterbury v Anglicku školenia zamerané na implementáciu anglického jazyka do prírodovedných ako aj spoločenskovedných predmetov. Metóda CLIL je v súčasnosti v rámci krajín Európskej únie veľmi populárna a dosahuje výborné výsledky pri vyučovaní cudzích jazykov v odborných predmetoch. Žiaci sa nenásilnou formou učia slovnú zásobu vo vybraných predmetoch a tak rozširujú svoje jazykové portfólio. Základná škola tak presne určila svoje smerovanie nielen v oblasti výučby cudzích jazykov, ale aj rozšíreného vzdelávania v oblasti prírodných vied formou environmentálnej výchovy, praktík z prírodných vied a športových príprav zameraných na futbal.