• Základné informácie o projekte

   • Názov projektu: Pre inžinierov zajtrajška

    Poskytnutá dotácia: 1 872,- EUR

    Cieľom je skvalitnenie a zatraktívnenie výchovného a vzdelávacieho procesu, rozvíjanie čitateľskej, prírodovednej, fyzikálnej gramotnosti a zručnosti pri práci v odbornej učebni so stavebnicami a zároveň posilniť zmenu orientácie školy na prírodovedné predmety. 

    Projekt je realizovaný metódami aktívneho poznávania, ktoré výraznou mierou prispievajú k formovaniu a rozvíjaniu logického, kritického a tvorivého myslenia žiakov, ako aj osvojeniu dôležitých manuálnych zručností, potrebných pre praktický život. Je dôležité umožniť žiakom školy učiť sa priamo s materiálom. Dôraz sa kladie na samostatné získavanie informácií, ich spracovávanie, interpretovanie a prezentovanie. Dôležitou súčasťou je rozvíjanie spôsobilostí správne, objektívne a systematicky pozorovať javy okolo nás, merať potrebné veličiny, pracovať podľa návodu, zaznamenávať získané údaje a poznatky, spracovávať a interpretovať ich. Práve tento spôsob výučby je v modernej škole vítaný, lebo nezaťažuje žiakov kvantom teoretických vedomostí.