• Základné informácie o projekte

   • Názov projektu:  Zastav sa, pozri sa, počúvaj a rozmýšľaj

    Poskytnutá dotácia: 1 000,- EUR

    Vďaka Nadácii Allianz prostredníctvom dopravného  projektu „Zastav sa, pozri sa, počúvaj a rozmýšľaj“ sme získali finančné prostriedky na nákup didaktických pomôcok k podpore výchovy detí počas ŠKD v oblasti dopravnej výchovy. 

    Cieľom projektu je ovládanie dopravných značiek, dopravných situácií a bezpečnej jazdy na bicykli. U detí ako účastníkov cestnej premávky sa posilní a sformuje mravné vedomie, správanie sa a zodpovednosť v oblasti dopravy a bezpečnosti na cestách. Upevní sa kooperácia, tímová práca a zodpovednosť v kolektíve detí. Posilní sa potreba spolupatričnosti, vzájomnej pomoci pri riešení vyskytnutých dopravných situácií, v ktorých sa deti bežne ocitnú.

    Cieľovou skupinou sú deti vo veku od 7 – 11 rokov , žiaci 1.- 5-ročníka ZŠ v počte 150 detí, navštevujúce popoludní školský klub detí.

    Považujeme za dôležité robiť prevenciu v oblasti bezpečnosti na cestách. Najmä deti ako účastníci cestnej premávky sú najzraniteľnejšie z dôvodu nedostatočnej  znalosti pravidiel cestnej premávky.