• Základné informácie o projekte

   • Názov projektu: Školská basketbalová liga dievčat

    Poskytnutá dotácia: 400,- EUR

    Cieľom projektu je prispieť k rozvoju telesnej zdatnosti žiakov propagáciou basketbalu a športových tried na školách, prilákať čo najviac detí k pohybovým aktivitám. Prostredníctvom športu viesť deti k zmysluplnému využitiu voľného času ako dôležitého prostriedku primárnej prevencie patologických javov.