• Základné informácie o projekte

      • Projekt základnej školy je prioritne zameraný na podporu a ochranu zdravia, zdravý životný štýl a duševné zdravie. Cieľom projektu je zvýšiť povedomie žiakov, učiteľov a rodičov o zdravom životnom štýle a možnostiach vytvárania podmienok pre formovanie správnych stravovacích návykov. Medzi dôležité zručnosti patrí aj ochrana zdravia pred úrazmi s dôrazom na poskytnutie prvej pomoci. Nemenej dôležitým cieľom je poskytnutie základných informácii o ochrane duševného zdravia so zreteľom na rôzne poruchy príjmu potravy, hlavne u dospievajúcej mládeže.