• Základné informácie o projekte

   • Ciele projektu:
     
    V súlade s cieľmi národného projektu Infovek a MŠ SR je potrebné zamerať sa na:

    • prípravu mladej generácie pre život a uplatnenie sa v informačnej spoločnosti,
    • zmenu tradičnej školy na modernú globálnu školu tretieho tisícročia,
    • vybudovanie a obnovu hardvérovej infraštruktúry na škole,
    • prípravu pedagogických zamestnancov na aplikovanie moderných informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní svojich predmetov,
    • tvorbu moderného edukačného obsahu v elektronickej forme.