• Základné informácie o projekte

   • Hlavné ciele:

    • Zvýšenie kvality vzdelávania prostredníctvom elektronického testovania.
    • Zapojenie učiteľov do tvorby testov a úloh pod gesciou NÚCEM.
    • Vytvorenie databáz testov a úloh – približne 30.000 úloh zo všeobecnovzdelávacích predmetov a približne 130 testov zo vzdelávacích oblastí a kľúčových kompetencií.
    • Moderné a softvérovo bezpečné spracovanie a vyhodnotenie testov a úloh. 
    • Zefektívnenie a urýchlenie porovnávania dosiahnutých výsledkov v predmetoch z oblastí vzdelávania pre učiteľa, školy, NÚCEM, MŠVVaŠ SR.

    Aktivity projektu:

    1. Vytváranie úloh a testov pre novú elektronickú databázu NÚCEM (tieto testy a úlohy budú pre širší rozsah vyučovacích predmetov a vzdelávacích oblastí a pre rôzne úrovne náročnosti. Nová databáza NÚCEM = testy a úlohy pre učiteľov, školy a národné merania t.j. Testovanie 9 a Maturita). 
    2. Zavádzanie elektronického testovania na monitorovanie úrovne vedomostí, zručností a kľúčových kompetencií žiakov, sledovanie trendov kvality škôl Cieľové skupiny projektu: • žiaci a pedagogickí zamestnanci ZŠ a SŠ, • zamestnanci pracujúci v oblasti vzdelávania – napr. NÚCEM, Metodickopedagogické centrum, Štátny pedagogický ústav, • študenti II. a III. stupňa vysokoškolského štúdia so zameraním prác na pedagogický výskum a hodnotenie kvality vzdelávania.