• Základné informácie o projekte

   • Miestom uskutočňovania národného projektu je Trnavský kraj, Trenčiansky kraj, Nitriansky kraj, Žilinský kraj, Banskobystrický kraj, Prešovský kraj a Košický kraj. Cieľovými skupinami národného projektu sú žiaci základných škôl so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, psychológovia, špeciálni pedagógovia, výchovní poradcovia pracujúci v základných školách a v zariadeniach výchovného poradenstva a prevencie, vybraní rodičia a zamestnanci verejnej a štátnej správy. Prioritným zameraním národného projektu je zvýšenie zamestnateľnosti a efektívna príprava žiakov základných škôl so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ďalej “ŠVVP”) pre trh práce, prevencia pred nezamestnanosťou podporou kariérového poradenstva v zmysle programového vyhlásenia vlády. Projekt sme spracovali v spolupráci s centrami pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (ďalej „CPPPaP“) poverenými metodickým usmerňovaním, so Združením zamestnancov CPPPaP, so Štátnym pedagogickým ústavom, s Asociáciou výchovných poradcov. Aktuálnosť našich projektových zámerov sme si priebežne overovali s reálnymi potrebami poradenskej praxe.

    Hlavné ciele:

    • Zefektívniť systém výchovného poradenstva a prevencie (ďalej „VPaP“) – modernizovať pracovné podmienky, inovovať metodologické nástroje, metodiky, poradenské metódy, ďalším vzdelávaním zamestnancov systému VPaP s osobitným zreteľom na ich prácu so žiakmi so ŠVVP.
    • Digitalizovať prostredie a diagnostické nástroje využívané v systéme VPaP.
    • Inovovať, aktualizovať (reštandardizovať) psychodiagnostické nástroje, metodiky,testy, inovovať poradenské metódy a sprístupniť ich pre všetkých zamestnancov systému VPaP.
    • Skvalitniť interdisciplinárnu spoluprácu v rámci systému VPaP.
    • Zefektívniť prípravu žiakov ZŠ so ŠVVP pre trh práce, uľahčiť ich sociálnu inklúziu, zvýšiť ich zamestnateľnosť, zníž pravdepodobnosť marginalizácie na trhu práce – čo predstavuje preventívny prístup pred možnou nezamestnanosťou, osobitne pred dlhodobou nezamestnanosťou.