• Základné informácie o projekte

      • Cieľom projektu Rozvíjanie profesijných kompetencií učiteľov materských, základných a stredných škôl v kontexte zvyšovania úspešnosti reformy systému základného vzdelávania bolo zvyšovať kvalitu programov a inštitúcií ďalšieho vzdelávania a posilniť systém kontroly kvality, podporovať inovácie v obsahu, formách a metódach. V cieľoch bola tiež otázka podpory ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov, zvyšovanie kvality vzdelávacích programov kontinuálneho vzdelávania pedagogických zamestnancov podporou ich profesijných kompetencií.

        Projekt – Aktivita 1.1, nadväzoval na národný projekt Vzdelávanie učiteľov základných škôl v oblasti cudzích jazykov v súvislosti s Koncepciou vyučovania cudzích jazykov na základných a stredných školách, ktorý bol realizovaný v rámci operačného programu vzdelávanie – cieľ Konvergencia, Opatrenie 1.1 Premena tradičnej školy na modernú pre celé územie Slovenskej republiky okrem Bratislavského samosprávneho kraja, bol k ukončeniu projektu v roku 2013 celkový počet absolventov s rozšírenou kvalifikáciou na výučbu anglického jazyka v primárnom vzdelávaní 2646, z toho 2052 absolventov vzdelávacieho programu 14/2010-KV Jazyková príprava kvalifikovaných učiteľov 1. stupňa ZŠ na úroveň A2 SERR a príprava kvalifikovaných učiteľov 1. stupňa ZŠ s rozšírením kvalifikácie na vyučovanie CJ; 558 absolventov vzdelávacieho programu 16/2010-KV Príprava kvalifikovaných učiteľov 1. stupňa ZŠ s rozšírením kvalifikácie na vyučovanie CJ; 36 absolventov vzdelávacieho programu 15/2010- KV Rozširujúce štúdium kvalifikovaných učiteľov cudzích jazykov a literatúry o didaktiku cudzích jazykov pre mladší školský vek.